O co se jedná?

V rámci programu Potenciál je možné získat finanční podporu na nákup pozemků, nákup či rekonstrukci podnikatelských objektů nebo objektů, které budou po rekonstrukci sloužit podnikání, pořízení kompletního vybavení, technologií, HW, SW atd. za účelem rozvoje či vybudování vlastního vývojového zázemí pro vývoj nových produktů.

Kdo může žádat?

Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba, zapsané do OR) z kategorie malý (velikost podniku do 50 zaměstnanců), střední (velikost podniku do 250 zaměstnanců) či velký podnik, jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu – výroba. Pro posouzení, zda můžete žádat, nás neváhejte kontaktovat, dle IČ snadno zjistíme, zda na dotaci máte nárok či nikoliv.

Kolik lze získat na jeden projekt?

Dotace se vyplácí ve výši 2 mil. – 150 mil. Kč a jedná se o 50% ze způsobilých výdajů projektu. Dotace je vyplácena EX-POST, tedy po realizaci projektu.

Na co lze získat podporu?

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
  • u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra

Způsobilé výdaje:

Dlouhodobý hmotný majetek

  • nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV

Dlouhodobý nehmotný majetek

  • pořízení patentů, licencí a knowhow – do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt

Vybrané provozní náklady

  • osobní náklady na absolventy, služby poradců, expertů a studie (pouze pro MSP)

Náklady na povinnou publicitu projektu

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • minimální výše investice do dlouhodobého majetku využívaného pro účely zajištění aktivit projektu činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč
  • je možné předložit maximálně čtyři projekty na jedno IČ.

Etapizace projektu:

Projekt je možné etapizovat a zajistit tak financování již v průběhu projektu ke snížení náročnosti např. úvěrování. Projekt je možné podat na budoucí realizaci, takže budete vědět ještě před realizací, že jste dotaci získali.

Platba provize:

Provizi nám platíte až po obdržení dotace na účet Vaší firmy. Výše provize je závislá na velikosti projektu. V případě etapizace projektu a tedy postupného vyplácení dotace na Váš účet, je také provize vyplácena postupně na základě obdržené dotace.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!