O co se jedná?

V rámci programu Obnovitelné zdroje energie je možné získat finanční podporu na vybudování, rozvoj či rekonstrukci zařízení souvisejících s výrobou a distribucí energií z obnovitelných zdrojů, malými vodními elektrárnami apod.

Kdo může žádat?

Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba, zapsané do OR) z kategorie malý (velikost podniku do 50 zaměstnanců), střední (velikost podniku do 250 zaměstnanců) či velký podnik, jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu – výroba a zemědělství. Pro posouzení, zda můžete žádat, nás neváhejte kontaktovat, dle IČ snadno zjistíme, zda na dotaci máte nárok či nikoliv.

Kolik lze získat na jeden projekt?

Dotace se vyplácí ve výši 1 mil. – 100 mil. Kč a jedná se o 70% (malý podnik), 60% (střední podnik) a 50% (velký podnik) ze způsobilých výdajů projektu. Maximální podpora na ekologické studie činí 350 tis. Kč. Dotace je vyplácena EX-POST, tedy po realizaci projektu.

Na co lze získat podporu?

Viz. výše.

Způsobilé výdaje:

Dlouhodobý hmotný majetek

  • rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění funkčnosti

Dlouhodobý nehmotný majetek

  • pouze nezbytně nutný k provozu

Ekologické studie

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

Etapizace projektu:

Projekt je možné etapizovat a zajistit tak financování již v průběhu projektu ke snížení náročnosti např. úvěrování. Projekt je možné podat na budoucí realizaci, takže budete vědět ještě před realizací, že jste dotaci získali.

Platba provize:

Provizi nám platíte až po obdržení dotace na účet Vaší firmy. Výše provize je závislá na velikosti projektu. V případě etapizace projektu a tedy postupného vyplácení dotace na Váš účet, je také provize vyplácena postupně na základě obdržené dotace.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!