O co se jedná?

V rámci programu Nemovitosti je možné získat finanční podporu na rekonstrukci podnikatelských objektů nebo objektů, které budou po rekonstrukci sloužit účelům podnikání.

Kdo může žádat?

Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba) z kategorie malý (velikost podniku do 50 zaměstnanců) a střední podnik (velikost podniku do 250 zaměstnanců), který je zároveň vlastník a uživatel nemovitosti a jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu – výroba. Pro posouzení, zda můžete žádat, nás neváhejte kontaktovat, dle IČ snadno zjistíme, zda na dotaci máte nárok či nikoliv.

Kolik lze získat na jeden projekt?

Dotace se vyplácí ve výši 1 mil. – 200 mil. Kč a jedná se o 45% pro malý, resp. 35% pro střední podnik ze způsobilých výdajů projektu. Dotace je vyplácena EX-POST, tedy po realizaci projektu.

Na co lze získat podporu?

  • modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
  • v rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb

Způsobilé výdaje:

  • nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
  • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • minimální podlahová plocha rekonstruovaného objektu musí po rekonstrukci činit 500m2
  • všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields, což zařídíme samozřejmě za Vás.
  • je možné předložit maximálně čtyři projekty na jedno IČ.

Etapizace projektu:

Projekt je možné etapizovat a zajistit tak financování již v průběhu projektu ke snížení náročnosti např. úvěrování. Projekt je možné podat na budoucí realizaci, takže budete vědět ještě před realizací, že jste dotaci získali.

Platba provize:

Provizi nám platíte až po obdržení dotace na účet Vaší firmy. Výše provize je závislá na velikosti projektu. V případě etapizace projektu a tedy postupného vyplácení dotace na Váš účet, je také provize vyplácena postupně na základě obdržené dotace.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!