O co se jedná?

V rámci programu Technologie je možné získat finanční podporu pro začínající podnikatele a to na technologické a výrobní zařízení, včetně potřebného HW a SW.

Kdo může žádat?

Začínající podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba) z kategorie mikropodniku (do 10 zaměstnanců), jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu – výroba.

Podnikatelská historie žadatele nesmí být více než 3 roky.

Pro posouzení, zda můžete žádat, nás neváhejte kontaktovat, dle IČ snadno zjistíme, zda na dotaci máte nárok či nikoliv.

Kolik lze získat na jeden projekt?

Dotace se vyplácí ve výši 100tis. – 225tis. Kč a jedná se o 45% ze způsobilých výdajů projektu. Dotace je vyplácena EX-POST, tedy po realizaci projektu.

Způsobilé výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Poskytovatel bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).
  • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Poskytovatel bude v rámci pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).
  • Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby související se zprovozněním těchto technologií, a to pouze v případě, že předmětem projektu je i dlouhodobý hmotný majetek.

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout výši 500 tis. Kč bez DPH (pokud je žadatel plátcem DPH) nebo 500 tis. Kč s DPH (pokud není žadatel plátcem DPH)
  • je možné předložit maximálně čtyři projekty na jedno IČ.

Etapizace projektu:

Projekt není možné etapizovat. Projekt je možné podat na budoucí realizaci, takže budete vědět ještě před realizací, že jste dotaci získali.

Platba provize:

Provizi nám platíte až po obdržení dotace na účet Vaší firmy. Výše provize je závislá na velikosti projektu.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!